25 lipca 2023

Nieważność umowy sprzedaży nieruchomości i oddalenie powództwa o zwrot ceny sprzedaży

Klientka po śmierci matki nie mogła dostać się do domu - zamki w drzwiach zostały wymienione. Zaniepokojona podjęła starania zmierzające do wyjaśnienia tej sytuacji. W ich rezultacie ustaliła, że jej matka nie figuruje już jako właściciel w księdze w...

Private Lawyer – Twój Prawnik

13 czerwca 2023

„Limit czasowy” na orzeczenie nieważności decyzji administracyjnej

Kancelaria SDO Legal reprezentowała klienta w postępowaniu, które toczyło się ze skargi kasacyjnej klienta przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (dalej jako: NSA) i dotyczyło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Szczecin, w...

Sektor publiczny

17 kwietnia 2023

Ustalenie warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej – uchylenie przez sąd administracyjny niekorzystnej decyzji samorządowego kolegium odwoławczego

Inwestor, będący klientem Kancelarii, otrzymał pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. Odwołanie od tej decyzji złożyła os...

10 lipca 2022

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika

Ochrona danych

10 lipca 2022

Due Diligence przed nabyciem przedsiębiorstwa

Inwestycje

10 lipca 2022

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniu publicznym o utrzymanie zieleni

Sektor publiczny

10 lipca 2022

Due Diligence procedur gospodarczych i operacyjnych

Biznes

8 lipca 2022

Jak pomóc studentom z Ukrainy? Uczelnie publiczne mogą się angażować w pomoc dla studentów i doktorantów w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie.

Sektor publiczny

8 lipca 2022

Gdzie kończy się odpowiedzialność za błąd medyczny?

Szkody osobowe i majątkowe

8 lipca 2022

Co gdy dzierżawca nie chce oddać nieruchomości?

Jednostki samorządu terytorialnego

7 lipca 2022

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej

Sektor publiczny

Zapisz się do newslettera!