RODO

Co to jest RODO?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych.

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Szczecinie, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin.

Z kim możesz się skontaktować w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kierować pisemnie, na adres Administratora.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przeniesienia danych

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skorzystanie z poszczególnych praw może być jednak uzależnione od Twojej indywidualnej sytuacji, wynikającej w szczególności z podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do jej wycofania, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz poniżej

 

Klauzula informacyjna

Dla kogo

KLAUZULA INFORMACYJNA – Kontakt Dla osób kontaktujących się z nami, w szczególności drogą elektroniczną lub telefonicznie
KLAUZULA INFORMACYJNA – Osoby kontaktowe w umowach Dla osób wskazanych jako osoby kontaktowe w zawieranych z nami umowach lub dla osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne
KLAUZULA INFORMACYJNA – Rekrutacja Dla osób uczestniczących w rekrutacji – w ramach bieżących rekrutacji lub przyszłych procesów rekrutacyjnych