10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – praca zdalna

W obliczu długo zapowiadanej nowelizacji Kodeksu pracy, w celu dostarczenia wszelkich bieżących informacji związanych z prowadzeniem przez działalności, przedstawiamy informator o zapowiadanych zmianach, które wprowadzałaby ustawa, której projekt w dniu 7 czerwca wpłynął do Sejmu (druk nr 2335).

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w miejsce dotychczasowej telepracy – pracę zdalną, ale również zawiera przepisy, które miałyby ustalić zasady kontroli trzeźwości pracowników.

Zwracamy jednak uwagę, że nadal trwa proces legislacyjny w zakresie zaprezentowanych zmian. W związku z tym nie jest możliwe określenie, jaki będzie ostateczny kształt nowych przepisów.

Kiedy?

Projekt ustawy przewiduje, że nowelizacja wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, co nastąpiło 16 maja 2022 r. Wobec powyższego postulowane przepisy zaczęłyby obowiązywać najwcześniej w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Praca zdalna

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wprowadzenia pracy zdalnej na 3 podstawach:

 • porozumienia pracodawcy i pracownika
 • polecenia pracodawcy
 • wniosku pracownika

Porozumienie

Praca zdalna może być wykonywana na podstawie porozumienia stron na każdym etapie zatrudnienia, zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w terminie późniejszym. W trakcie zatrudnienia każda ze stron może być inicjatorem wprowadzenia pracy zdalnej. Wniosek w tym zakresie może być złożony zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Polecenie pracodawcy

Projekt ustawy przewiduje dwie sytuacje, w których pracodawca będzie mógł polecić wykonywanie pracy zdalnej:

 1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,
 2. w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Wniosek pracownika

Jak wyżej wskazano, pracownik w każdej chwili może złożyć pracodawcy wniosek o wykonywanie pracy zdalnej. Projektodawca przewiduje jednak przypadki, w których wniosek ten będzie musiał być obligatoryjnie uwzględniony przez pracodawcę:

 1. wnioskodawcą jest rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 2. wnioskodawcą jest pracownik, którego dziecko posiada:
  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 3. wnioskodawca jest rodzicem wychowującym dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
 4. wnioskodawcą jest pracownik, który sprawuję opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

UWAGA

Pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku jedynie wówczas, gdy wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej nie będzie możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

 

Pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracownika o przyczynie odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w formie papierowej lub elektronicznej.

Każda forma wprowadzająca wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika będzie musiała zawierać określenie jednostki organizacyjnej, w której strukturze znajduje się stanowisko pracownika oraz wskazanie osoby lub organu odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem oraz upoważnionych do kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

Jeżeli uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej będzie miało miejsce w trakcie zatrudnienia, każda ze stron będzie mogła złożyć wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Wniosek może zostać złożony zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Od czasu jego złożenia po 30 dniach następuje przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, w razie braku innych postanowień stron.

Są to rozwiązania dotychczas znane z funkcjonującej w Kodeksie pracy telepracy.

Uregulowanie pracy zdalnej

Porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy

Pracodawca będzie musiał określić zasady pracy zdalnej w porozumieniu zawartym z reprezentacją strony pracowniczej, jeżeli w zakładzie pracy działają związki zawodowe.

W przypadku, gdy nie będzie możliwym wspólne wypracowanie treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, pracodawca będzie mógł uzgodnić jego treść z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, z czego każda z nich musi zrzeszać co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

 

REPREZENTATYWNA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA

Jest to zakładowa organizacja związkowa, która jest jednostką ponadzakładowej organizacji związkowej zrzeszającej co najmniej 8% osób zatrudnionych u pracodawcy lub ZOZ zrzeszającą co najmniej 15% osób zatrudnionych. Jeżeli żadna z ZOZ nie spełnia powyższych wymogów, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca najwięcej osób zatrudnionych u pracodawcy.

 

Jeżeli w przeciągu 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do jego zawarcia, pracodawca będzie mógł określić zasady wykonywania pracy zdalnej w samodzielnie wydanym regulaminie, zawierając w nim ustalenia podjęte z zakładową organizacją związkową w procesie ustalania treści porozumienia.

Regulamin

Jeżeli w zakładzie pracy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca będzie zobligowany do określenia zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie. Ustanowienie regulaminu musi zostać poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami pracowników, którzy zostali wyłonieni w trybie przyjętym u pracodawcy.

Indywidualne polecenie lub porozumienie

W razie braku powyższych uregulowań, pracodawca będzie musiał ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej w poleceniu wykonywania pracy zdalnej lub w porozumieniu z pracownikiem.

 

Pracodawca Pracownik
Obowiązki
 • Określenie procedury ochrony danych osobowych, w razie potrzeby zapewnienie szkolenia w tym zakresie.
 • Potwierdzenie zapoznania się z procedurami ochrony danych osobowych i przestrzeganie ich.
 • Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego (dopuszcza się sporządzenie jednolitej oceny ryzyka zawodowego dla wyszczególnionych grup stanowisk).
 • Potwierdzenie zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego oraz zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz ich przestrzeganie.
 • Złożenie oświadczenia potwierdzającego, że uzgodnione miejsce pracy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunku pracy.
 • Zorganizowanie stanowiska pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii.
Prawa
 • Przeprowadzanie kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną.
 • Przebywanie na terenie zakładu pracy.
 • Kontaktowanie się z innymi pracownikami.
 • Korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy.
 • Korzystanie z obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

Okazjonalna praca zdalna

 • na wniosek pracownika (w formie papierowej lub elektronicznej)
 • maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym

Okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej jako szczególny tryb pracy zdalnej będzie wyłączał stosowanie niektórych przepisów dotyczących pracy zdalnej, w tym:

 • prawo do wypowiedzenia pracy zdalnej przez każdą ze stron,
 • obowiązek zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • obowiązek pokrycia kosztów pracy zdalnej,
 • obowiązek zapewnienia pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń pracownikowi,
 • ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub regulaminie,
 • przekazywania przez pracodawcę dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia pracownika,
 • obowiązek przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
HR - Prawo pracy

10 lipca 2022

Udostępnij:

Autorzy:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Zobacz również

28 listopada 2022

Mobbing w miejscu pracy – kiedy mamy z nim do czynienia?

HR - Prawo pracy
Kontrola trzeźwości

10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – kontrola trzeźwości

HR - Prawo pracy
Wszystkie z tej kategorii