10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – kontrola trzeźwości

W obliczu długo zapowiadanej nowelizacji Kodeksu pracy, w celu dostarczenia wszelkich bieżących informacji związanych z prowadzeniem przez działalności, przedstawiamy informator o zapowiadanych zmianach, które wprowadzałaby ustawa, której projekt w dniu 7 czerwca wpłynął do Sejmu (druk nr 2335).

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w miejsce dotychczasowej telepracy – pracę zdalną, ale również zawiera przepisy, które miałyby ustalić zasady kontroli trzeźwości pracowników.

Zwracamy jednak uwagę, że nadal trwa proces legislacyjny w zakresie zaprezentowanych zmian. W związku z tym nie jest możliwe określenie, jaki będzie ostateczny kształt nowych przepisów.

Kiedy?

Projekt ustawy przewiduje, że nowelizacja wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, co nastąpiło 16 maja 2022 r. Wobec powyższego postulowane przepisy zaczęłyby obowiązywać najwcześniej w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Kontrola trzeźwości pracownika

Projekt ustawy zawiera również przepisy wprowadzające kontrolę trzeźwości pracowników. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Przeprowadzenie kontroli jest możliwe wówczas, gdy będzie ona niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Układ zbiorowy, regulamin, obwieszczenie…

Pracodawca będzie zobowiązany do uregulowania zasad kontroli trzeźwości w układzie zbiorowym prac, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Wymagane elementy powyższych aktów to:

  1. wprowadzenie kontroli trzeźwości,
  2. określenie grupy lub grup pracowników objętych kontrolą trzeźwości,
  3. określenie sposobu przeprowadzenia kontroli trzeźwości, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli,
  4. określenie czasu i częstotliwości przeprowadzania kontroli.

 

UWAGA

Pracodawca będzie musiał poinformować pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości co najmniej na 2 tygodnie przed jej wcieleniem w życie.
Nowo zatrudniany pracownik musi zostać poinformowany o zasadach kontroli trzeźwości przed dopuszczeniem go do pracy.

 

Badanie kontroli trzeźwości będzie następowało przy użyciu metod nielaboratoryjnych, za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Badanie polegać będzie na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości.

Informacje o wyniku badania wskazującym stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości pracodawca będzie miał prawo przechowywać w aktach osobowych pracownika jedynie wówczas, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Okres przechowywania danych

Wyniki badania trzeźwości będą mogły być przechowywane:

  • przez okres jednego roku od dnia ich zebrania;
  • do czasu uznania kary za niebyła – jeżeli pracownik, z uwagi na naruszenie obowiązku trzeźwości, został ukarany karą upomnienia, karą nagany lub karą pieniężną.

 

 

UWAGA

Wyjątek w zakresie czasu przechowywania dokumentów stanowi sytuacja, w której informacje te stanowią dowód w postępowaniu. Wówczas informacje te mogą być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

W razie stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika, która wskazuje na stan po użyciu lub stan nietrzeźwości, pracodawca nie będzie mógł dopuścić pracownika do pracy. Niedopuszczenie pracownika do pracy może nastąpić również wówczas, gdy będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy lub znajduje się w stanie po użyciu albo w stanie nietrzeźwości.

Do przeprowadzenia badania stanu trzeźwości będzie mógł zostać powołany uprawniony organ ochrony porządku publicznego – zarówno na żądanie pracownika, jak i pracodawcy. Organ ten w wyjątkowych sytuacjach będzie mógł zlecić przeprowadzenie badania krwi.

Jeżeli wynik badania nie wskaże stanu po użyciu alkoholu albo stanu nietrzeźwości, okres, w którym pracownik nie został dopuszczony do pracy pracodawca będzie zobowiązany zaliczyć jako okres usprawiedliwionej nieobecności z prawem do wynagrodzenia.

Pod tymi samymi warunkami pracodawca będzie wprowadzić również kontrolę obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu (czyli np. środków odurzających).

HR - Prawo pracy

10 lipca 2022

Udostępnij:

Autorzy:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Zobacz również

28 listopada 2022

Mobbing w miejscu pracy – kiedy mamy z nim do czynienia?

HR - Prawo pracy

10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – praca zdalna

HR - Prawo pracy
Wszystkie z tej kategorii