2 kwietnia 2022

Formy pomocy obywatelom Ukrainy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawiamy informację o wyzwaniach, jakie stawia przed sektorem samorządowym obecna sytuacja społeczno – polityczna. W serii kolejnych artykułów poruszone zostaną takie kwestie jak:

 • Legalizacja pobytu na terytorium RP na podstawie Specustawy <= ten artykuł właśnie czytasz
 • Formy pomocy obywatelom Ukrainy
 • Zagadnienia z zakresu prawa oświatowego
 • Świadczenie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy
 • Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej JST

Licząc, że niniejsze opracowanie przyczyni się do pełniejszego zaspokojenia potrzeb uchodźców oraz ułatwi realizację obowiązków pracownikom sektora samorządowego – zapraszamy do lektury.

Formy pomocy obywatelom Ukrainy

Podstawowe formy pomocy

Specustawa przewiduje zapewnienie obywatelom Ukrainy podstawowej pomocy polegającej na:

 • zakwaterowaniu;
 • zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
 • zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
 • finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa powyżej;
 • zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

Podmioty realizujące powyższe zadania:

obligatoryjnie – wojewoda. W miarę posiadanych środków, nie krócej niż przez okres 2 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fakultatywnie, wykorzystując nabyte lub powierzone mienie Skarbu Państwa:

 • inne organy administracji publicznej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej,
 • jednostki sektora finansów publicznych ,
 • inne organy władzy publicznej.

Specustawa przewiduje, że pomoc może być zapewniona obywatelom Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a więc ustawodawca sankcjonuje działania podejmowane w tym zakresie przez wojewodów i samorządy przed dniem wejścia w życie ustawy.

Fakultatywnie, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków:

 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • związek metropolitarny.

Zakres, formy i tryb pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego:

Organ stanowiący j.s.t. (związku j.s.t., związku metropolitarnego) określa w uchwale, niestanowiącej aktu prawa miejscowego zakres pomocy.

 

UWAGA

Ustawodawca nie zdecydował się na wskazanie w treści przepisu czy uchwała organu stanowiącego ma charakter aktu prawa miejscowego, czy też charakteru takiego nie posiada. Na podstawie analizy przepisu delegującego uznać jednak należy, że uchwała taka nie stanowi aktu prawa miejscowego, a więc nie podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa.

 

Organ wykonawczy danej jednostki lub związku określa:

 • formy udzielenia pomocy,
 • tryb udzielania pomocy.

 

UWAGA

Do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy, o której mowa powyżej, lub zamówień niezbędnych do informowania o pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Jednakże podmiot udzielający zamówienia, w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu zamówienia podając:

 • nazwę i adres siedziby zamawiającego;
 • datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 • opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 • cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
 • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 • nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

 

UWAGA

Zadania w zakresie pomocy, o której mowa powyżej, mogą być zlecane:

 1. organizacjom pozarządowym oraz związkom zawodowym z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy zachowaniu wskazanych w ustawie regulacji ustawy o finansach publicznych;
 2. w odniesieniu do zadań z zakresu zdrowia publicznego – z pominięciem trybu konkursu ofert, o którym mowa w Specustawie o zdrowiu publicznym.

 

Polecenia wojewody

W związku z realizacją zadań wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe i samorządowe osoby prawne lub jednostki działające na obszarze województwa.

Polecenia:

 • mają formę decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia i nie wymagają uzasadnienia.
 • mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności – z utrwaleniem w formie protokołu,
 • mogą być uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, a ich uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron,
 • nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

 

UWAGA

Zadania nałożone w trybie polecenia wojewody są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

Tymczasowe miejsce zakwaterowania

W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, Minister Sprawiedliwości użycza jednostkom określoną nieruchomość pozostającą w zarządzie trwałym zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich, jako tymczasowe miejsce zakwaterowania. Wskazać należy, że:

 • użyczenie następuje w drodze porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich a organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego;
 • porozumienie zawiera: okres obowiązywania porozumienia, zakres realizowanych zadań, w szczególności prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, zasady udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzicom lub opiekunowi prawnemu dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, zasady organizacji wyżywienia obywateli Ukrainy;
 • na mocy porozumienia dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich staje się dyrektorem placówki będącej tymczasowym miejscem zakwaterowania, a pracownicy zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich pozostają pracownikami tej placówki;
 • dyrektor placówki, zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie, określa zakres nowych zadań i obowiązków pracownikom.

Konkretne zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, podlegające użyczeniu w ww. trybie, zostaną określone przez Ministra Sprawiedliwości w drodze zarządzenia. W celu tymczasowej relokacji nieletnich przebywających w zakładach i schroniskach, Minister Sprawiedliwości wyznaczy inne zakłady i schroniska, do których nastąpi przeniesienie nieletnich. Po ustaniu przesłanek ustawowych, związanych z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, Minister Sprawiedliwości przywróci regulaminową działalność zakładu i schroniska.

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

 

UWAGA

Zastosowana koniunkcja przesłanek powoduje, że jedynie łączne zapewnienie zarówno zakwaterowania, jak i wyżywienia, uprawnia do uzyskania świadczenia. Świadczy o tym również fakt, że rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku i maksymalnej kwoty świadczenia nie zawierają regulacji pozwalających na podział świadczenia i jego częściową wypłatę.

Tryb przyznania i okres

Świadczenie przyznawane jest na wniosek za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia:

 • wskazany we wniosku rozpoczynający się nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 r., oraz
 • nie dłuższy niż z60 dni, przy czym
 • przy czym może on być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Kwota świadczenia określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów i wynosi obecnie 40 zł za osobę, której udzielana jest pomoc, dziennie.

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

 • zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
 • gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

 

UWAGA

Przyznawanie świadczenia jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wzór wniosku określony został rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozpatrzenie wniosku

Wniosek o świadczenie jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub
 • gdy we wniosku podano nieprawdę.

Forma przyznania świadczenia lub odmowy jego przyznania

 • przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – jest czynnością materialno-techniczną,
 • odmowa przyznania świadczenia – pomimo braku wyraźnej podstawy ustawowej, dla zapewnienia prawa strony do zakwestionowania rozstrzygnięcia w ramach dwuinstancyjnego postępowania, rekomenduje się w tym zakresie wydanie decyzji administracyjnej

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Świadczenie przysługuje obywatelowi Ukrainy:

 • którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie Specustawy oraz
 • który został wpisany do rejestru PESEL.

Wysokość i przeznaczenie

Świadczenie przyznawane jest w wysokości 300 zł na osobę, z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Kto przyznaje jednorazowe świadczenie pieniężne?

 • wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby uprawnionej,
 • Specustawa zezwala na udzielenie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dla zastępców, pracowników lub kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności ośrodka pomocy społecznej.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 • numer PESEL.

Forma przyznania świadczenia lub odmowy jego przyznania

 • przyznanie jednorazowego świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej,
 • odmowa odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego – wymaga wydania decyzji

Finansowanie

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego:

 • jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,
 • jest finansowane wraz z kosztami jego obsługi z budżetu państwa.
 • koszty obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.
Jednostki samorządu terytorialnego

2 kwietnia 2022

Udostępnij:

Autorzy:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Przemysław Ślozowski

adwokat

Natalia Więcek

radca prawny

Zobacz również

1 kwietnia 2022

Legalizacja pobytu – Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego

31 marca 2022

Przepisy o pomocy obywatelom Ukrainy – poradnik dla podmiotów publicznych

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie z tej kategorii